Sosteri näkee henkilöstönsä osana organisaation brändin rakentumista – Viivi Virolaisen opinnäytetyö auttaa keskittymään olennaisiin kehityskohtiin

Saimaan ammattikorkeakoulusta 18.12.2018 markkinoinnin tradenomiksi valmistuva Viivi Virolainen on tehnyt opinnäytetyönsä Sosterille brändin rakentamisesta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten henkilöstö vaikuttaa brändin rakentumiseen case-organisaatiossa.

Työssä selvitettiin, tunnistaako henkilöstö brändin eri osa-alueet ja kokevatko he, että nämä näkyvät heidän työssään. Selvitettiin myös, viestiikö henkilöstö työstään ulospäin ja mitä he tarvitsisivat, jotta he voisivat viestiä työstään Sosterissa paremmin. Tutkimuksen ja teoriatiedon pohjalta opinnäytetyö tarjoaa Sosterille tietoa, jonka avulla henkilöstölle pystytään tarjoamaan tarvittavat resurssit asiantuntijaviestinnän kasvattamiseen eli niin kutsuttuun työntekijälähettiläisyyteen.

– Oli mielenkiintoista tehdä Sosterille opinnäytetyötä. Aiheesta saisi varmasti aikaan todella laajaakin tutkimusta! Koen itse oppineeni paljon julkisen organisaation brändistä ja brändin rakentumisesta yleensäkin. Muidenkin organisaatioiden ja yritysten olisi hyvä nähdä henkilöstönsä potentiaali brändin rakentamisessa, opinnäytetyön tekijä Viivi Virolainen sanoo.

Jotta tutkimustulokset olisivat mahdollisimman monipuoliset, opinnäytetyön tutkimuksessa käytettiin sekä laadullista että määrällistä tutkimusmenetelmää. Näin saatiin esille myös henkilöstön omia ajatuksia ja kommentteja. Tutkimus toteutettiin henkilöstökyselynä, johon saatiin hyvin vastauksia: siihen vastasi 337 Sosterin työntekijää.

Tutkimuksesta saadun tiedon pohjalta selvisi, että henkilöstö tunnistaa Sosterin brändin osa-alueet hyvin ja ne myös näkyvät jonkin verran heidän työssään.

– Työskentelyn Sosterissa koettiin olevan eniten yhteisöllistä. Näin vastasi yli puolet henkilöstökyselyyn vastanneista. 92 % työntekijöistä tunsi Sosterin vision ”Jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin” ja 70 % koki sen myös ohjaavan heidän työskentelyään, mikä on todella hieno tulos, Virolainen kertoo.

Tällä hetkellä 64 % kyselyyn vastanneista ei kuitenkaan viesti työstään ulospäin. Suuri osa vastaajista ei myöskään haluaisi viestiä työstään. Noin puolet koki tarvitsevansa lisää tukea tai koulutusta, jotta he voisivat viestiä työstään paremmin.

– Erittäin tärkeää olisi kannustaa ja kouluttaa henkilöstöä viestimiseen. 40 % vastaajista toivoi saavansa ohjeistusta viestinnän tueksi. Saattaa siis olla epäselvää, mitä omasta työstä ja organisaatiosta saa viestiä, ja siksi jätetään työstä viestiminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kokonaan, Virolainen kommentoi kyselyn tuloksia.

Henkilöstö kuitenkin tiedostaa vaikuttavansa asiakkaan kuvaan Sosterista vahvasti. Noin 56 % vastaajista koki henkilöstön vaikuttavan asiakkaan kuvaan todella merkittävästi ja 32 % merkittävästi.

Opinnäytetyö luettavissa pysyvässä osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018112818742

  • Jaa